Política de Privacitat

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (En adelante HOAC, en català GOAC)
NIF: R2800605D
Adreça postal: C/ Alfonso XI, 4-º4, 2014, Madrid
Telèfon: 91 701 40 80
Correu electrònic: datos@hoac.es


II. CONSENTIMENT DE L’USUARI

 

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes des del moment que es registra a la web. Per això, l’emplenament del nostre formulari de registre suposa el consentiment inequívoc, per part de l’usuari, al tractament automatitzat de les dades d’acord amb les condicions de privadesa de la GOAC. Les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat, donant-se de baixa per qualsevol dels mitjans posats a disposició de l’usuari.

 

III. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Recollim informació personal necessària per a donar resposta a les sol·licituds d’informació dels usuaris.

 

¿En quins supòsits se sol·liciten dades personals?

• En cas de contractació dels serveis oferts a través de la pàgina web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei o entrar a les àrees d’accés restringit.
• Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a la pàgina web.
• Remetre butlletins, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de la pàgina web i del sector.
¿Quin ús li donarem a la informació personal que utilitzem?:
Per a l’atenció al client i prestar serveis de seguiment.

 

¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

El període de conservació de les dades personals variarà segons el servei que pugui arribar a contractar. En qualsevol cas, se’n conservaran les dades durant la vigència de la relació contractual. Un cop finalitzada aquesta, mantindrem les dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hi hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, quedant a disposició de les autoritats competents, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

IV. LEGITIMACIÓ

 

Tractem les seves dades sobre la base jurídica del seu consentiment, de cara a facilitar-li la informació sol·licitada o prestar-li el servei contractat, i és necessari aquest tractament per a l’execució del contracte subscrit.
En tot cas, tindrà plens drets sobre les seves dades personals i sobre l’ús d’aquestes dades i podrà exercitar-les en qualsevol moment.

Cal l’enviament de dades de caràcter personal per tal de contactar i poder atendre la petició que ens faci arribar. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquesta web.

 

V. DESTINATARIS

 

¿A qui cedim les seves dades?

Les dades no seran cedides en cap cas, excepte a organismes públics competents, Agència Tributària, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, quan tingui l’obligació legal de facilitar-los.

 

VI. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

 

¿Com es poden exercitar els drets?

Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat dirigint-vos per escrit al Responsable al domicili indicat anteriorment oa l’adreça de correu electrònic datos@hoac.es

 

Us recordem també que podeu oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça esmentada.

 

L’interessat podrà, de la mateixa manera efectuar qualsevol reclamació pertinent dels seus drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les dades recollides en aquest tractament bé davant del mateix responsable, bé davant del Delegat de Protecció de Dades designat, les dades de contacte del qual són:

 

EQUAL CONSULTING, S.L.P.
C/ Santa Engracia, 17 6ª Planta – Despacho 9, 28010, Madrid
Telèfon: 914456569
Correu electrònic: equaldpo@equalprotecciondedatos.com

 

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat tot dirigint-vos per escrit al Responsable o al Delegat de Protecció de Dades indicat anteriorment.

 

VII. MENORS D’EDAT

 

Els continguts de la pàgina web no estan adreçats a menors de 14 anys. En tot cas, la GOAC prendrà totes les mesures possibles per comprovar l’edat dels usuaris, però no es pot fer responsable de qualsevol incompliment en aquest sentit.

 

VIII. NIVELL DE SEGURETAT

 

La GOAC implantarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal d’acord amb el que preceptua el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), bo i evitant d’aquesta manera la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a aquests.

 

IX. CONFIDENCIALITAT

 

Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, tot comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes dades i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert en la legislació aplicable.

 

X. RESPONSABILITAT

 

L’usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 

XI. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La GOAC es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat especialment per canvis legislatius, jurisprudencials o doctrinals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada amb almenys deu dies d’antelació abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després dels canvis esmentats implicarà l’acceptació d’aquests.