Perspectiva de gènere en la prevenció

La dada

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la integració de la igualtat de gènere en l’àmbit de la salut és una estratègia que promou la incorporació de les qüestions de gènere a la formulació, control i anàlisi de polítiques, programes i projectes, i el seu objectiu és assegurar el millor estat de salut possible per a les dones i els homes. La integració de la dimensió de gènere en la salut és un procés tant polític com tècnic, que requereix canvis en les cultures organitzatives i en les maneres de pensar, així com en els objectius, les estructures i l’assignació de recursos.

El Marc Estratègic de la Unió Europea en matèria de salut i seguretat a la feina 2021-2027 i el III Pla Estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2025 reconeixen la necessitat de la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos laborals.

El primer afirma que el reconeixement de les diferències i desigualtats de gènere són fonamentals per garantir la seguretat i la salut de les treballadores i els treballadors; i el segon contempla entre les línies d’actuació prioritàries construir un mercat laboral de qualitat i en igualtat per a les dones i lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarietat prestant especial atenció als treballs feminitzats, les seves condicions socials, ambientals i laborals, condicions que afecten la salut de les dones i que deriven en malalties que queden invisibilitzades i infradeclarades.

El fet

La discriminació de les dones a l’ocupació segueixi sent un fet present al món laboral, manifestant-se en una sèrie de factors que incideixen de manera negativa en la salut física i mental: dificultat perquè les dones es desenvolupin professionalment, la limitació a categories inferiors o aquelles per a les quals es té capacitació, la menor remuneració o discriminació laboral, l’escassa valoració professional, les baixes categories laborals, la síndrome de la impostora (trastorn que suposa demostrar contínuament que s’hi és apta per a una feina, dedicant més hores per estar a l’alçada de les circumstàncies laborals), etc.

D’altra banda, l’economia submergida altament feminitzada provoca que es treballi en condicions de més precarietat (salaris que no arriben al mínim interprofessional, prolongacions de jornades de treball, utilització no reglamentada de productes perillosos, no cotització a la Seguretat Social, absència de drets laborals i socials…). Tot això està repercutint de forma dràstica en la salut i la seguretat de les treballadores, traduint-se en malalties professionals i accidents de treball.

La reflexió

La prevenció ha de ser universal i contemplar tots els riscs. Com diu el papa Francesc: «No permetem que el benefici i la persona es posin al mateix nivell! La idolatria dels diners tendeix a trepitjar tot i totes les persones i no aprecia les diferències. Cal prendre seriosament la vida de les persones treballadores i les normes de seguretat!» [19/12/22 Audiència al sindicat Confederació General Italiana del Treball (CGIL)]
Continuem, per tant, fent feina per transformar el món laboral en un món més igualitari i, per tant, més saludable.

Notícia original

https://www.noticiasobreras.es/2023/03/perspectiva-de-genero-en-la-prevencion/

Autora

Juani Sosa Lorenzo